top of page

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

-Montreux Sözleşmesi,

-Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Sözleşme,

-Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü,

-Deniz Müsademelerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele,

-Deniz Ticaret Vasıtalarının Rehni Ve İmtiyazı İle İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,

-Deniz Yardım Ve Kurtarma İşlerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele,

-Devlet Gemilerinin Muafiyetleri İle İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,

-Gemi Sahiplerinin Sorumluluklarının Tahdidi İle İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,

-Konşimentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,

-Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme,

-Uluslararası Denizcilik Örgütünün Kurulmasına Mütedair Sözleşme,

-Devletlerin Taraf Olduğu İki Veya Çok Taraflı Deniz Hukuku Anlaşmaları.

-Çatma,

-Kurtarma ve yardım,

-Seferden men kararı alınması,

-Yakıt alacaklarının tahsili,

-Gemi adamı alacaklarının tahsili,

-Müşterek avarya, stevedore sorumluluğu,

-Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası,

-Hapis hakkı tesisi,

-Charterparty metinlerinin hazırlanması ve bu metinlerin yorumlanmasından kaynaklı uyuşmazlıklar,

- Laytime ve demuraj sürelerinin hesabı,

-Time-charter kira bedelinin tahsilinde gecikme,

-Gemi tescil ve terkin işlemleri,

-Deniz hukukuna özgü mortgage işlemleri,

-Gemi sicil işlemlerinin closing aşamasında tarafların temsili,

-Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin tanzimi,

-Deniz hukuku alanındaki diğer sözleşmelerin hazırlanması (navlun, kırkambar v.s.),

-Deniz sigortası anlaşmaları konularında hizmet vermekteyiz.

bottom of page